Ders Bilgileri

 • Doktora
  Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
  image
  Bu derste; Araştırma süreci (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama), belli başlı bilimsel araştırma yöntemleri (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) belirli bir konu hakkında araştırma yapma, literatür tarama, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri uygulamalı olarak anlatılmaktadır.
 • Lisans
  Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Uygulamalı Analiz Teknikleri
  image
  Bu derste; SPSS paket programının tanıtımı, veri girişi, kodlama vs., İstatistiksel yöntemlerin sınıflandırılması ve uygun yöntemin seçim süreci, Grafiklerin çizilmesi ve yorumlanması, Verilerin çapraz tablolar ile gösterilmesi ve yorumlanması, Hipotez testleri ve güven aralıkları, Parametrik testler, Parametrik olmayan testler, Korelasyon katsayıları, Regresyon analizi, Belirlilik katsayısı, Parametre ve modelin anlamlılığının testi bilgisayar uygulamalı olarak anlatılmaktadır.
 • Doktora
  Çok Kriterli Karar Verme
  <
  image
  Bu derste; Karar Verme Türleri, Çok Kriterli Karar Verme, ELECTRE Yöntemi, TOPSİS Yöntemi, PROMETHEE yöntemi, VIKOR Yöntemi, Veri Zarflama Analizi, Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemleri bilgisayar uygulama olarak anlatılmaktadır.
 • Doktora
  Nicel Veri Analizi
  image
  Bu derste; nicel verilerin analizinde kullanılan yöntemler açıklanmakta ve SPSS paket programında yöntemlerin nasıl uygulandığı anlatılmaktadır.
 • Lisans
  Yöneylem Araştırması
  image
  Bu derste; Karar Verme ve Modeller, Doğrusal Programlama, Ulaştırma Problemleri, Atama Problemleri, Ağ Modelleri, Tamsayılı Programlama, Karar Kuramı ve Oyun Kuramı anlatılmaktadır.
 • Y. Lisans
  İşletme Analitiği
  image
  .........
 • Y. Lisans
  Yeni Ekonomide Sektör Analizi
  image
  Bu derste; yeni ekonominin özellikleri ve yeni ekonomide sektörlerin yapısı anlatılıp sektörel analizlerin nasıl yapılması gerektiği anlatılmaktadır.
 • Doktora
  Sosyal ve İktisadi Araştırmalar
  image
  Bu derste; sosyal ve iktisadi araştırmaların nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler verilmektedir..
 • Y. Lisans
  İstatistiksel Simülasyon
  image
  Bu derste; Sistem, Sistem Yaklaşımı, Simülasyon Simülayon Türleri Simülasyon Modelleme Süreci, Rasgele Sayı Üretme Yöntemleri, Rasgelelik Tesleri, Tesadüfi Değişken Türetme Yöntemleri, Uygunluk Testleri ve Çıktı Analizi anlatılmaktadır.
 • Lisans
  İstatistik
  image
  Bu derste; İstatistikle İlgili Temel Kavramlar, Verilerin Düzenlenmesi, İstatistiksel Seriler, Grafikler, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Değişkenlik Ölçüleri, Asimetri Ölçüleri, Endeksler, Tesadüfi Değişkenler, Korelasyon ve Regresyon Analizi anlatılmaktadır.

Geçmişte Verdiğim Dersler

 • 2014 2000

  Doğrusal Programlama

  Bu derste; Karar Verme ve Modeller, Doğrusal Programlama Temel Kavramları Model Kurma, Doğrusal Programlama Problemleri Çözüm Yöntemleri, (Grafik Çözüm Yöntemi Simpleks Çözüm Yöntemi Büyük Çözüm Yöntemi Dual Simpleks Çözüm Yöntemi İki Aşamalı Simpleks Çözüm Yöntemi), Dualite Kuramı, ve Duyarlılık Analizi anlatılmaktadır.

 • 2014 2008

  Sosyal ve İktisadi İstatistikler

  Bu derste; Sosyal ve İktisadi İstatistikler Veri Kaynakları, Makro Ekonomik Göstergeler, Dış Ticaret İstatistikleri, Parasal Göstergeler, Büyüme İle İlgili Göstergeler, Döviz Kurları, Sanayi Üretimi İle İlgili Göstergeler, Hizmet Sektörü İle İlgili İstatistikler, İsdihdamla ilgili göstergeler Küresel Ekonomi, Ekonomik Konjonktür ve Ekonminin Geleceğini Okumak ile ilgili bilgiler anlatılmaktadır.

 • 2011 2010

  Risk Analizi

  Bu derste; Riskin tanımı, Risk çeşitleri (operasyonel risk, kredi riski, kur riski gibi), Basel Kriterleri, Sermaye Yeterliliği, Risk hesaplama yöntemleri, Riske maruz değer hesaplama yöntemleri (Monte Carlo simülasyonu, tarihsel simülayon, varyans-kovaryans yöntemi) ve bu yöntemlerin finans alanında uygulamaları anlatılmaktadır.

 • 2011 2010

  Kamuoyu Araştırmaları

  Bu derste; Araştırma süreci, Literatür taraması Araştırma modelinin belirlenmesi, Araştırma hipotezlerinin ifade edilmesi, Örnekleme teknikleri, Birincil kaynaktan veri toplama yöntemleri, Anket formunun tasarımı, Ölçme kavramı, Değişken türleri, Veri kodlama, Ölçekler, İçerik analizi Güvenilirlik analizi, Geçerlilik analizi, Kamuoyu araştırmalarında kullanılan diğer istatistiksel teknikler, Araştırma önerisinin hazırlanması, Araştırma raporunun hazırlanması ve sunumu anlatılmaktadır.