Akademik Ünvanlar

 • Prof.Dr. 2015

  Profesör Doktor

  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

 • Doç.Dr. 2010

  Doçent Doktor

  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

 • Y.Doç.Dr. 2000

  Yardımcı Doçent Doktor

  Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

 • Ar.Gör. 1994

  Araştırma Görevlisi

  Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

Öğrenim Durumu

 • Doktora 2000

  İstatistik Teorisi

  Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

 • Y. Lisans 1994

  Yöneylem Araştırması

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

 • Lisans 1991

  İktisat Bölümü

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İstanbul

 • Lise 1987

  Galatasaray Lisesi

  Klasik Fen, İstanbul

Devam Eden Görevler

 • Devam 2001

  Öğretim Üyesi

  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

 • Devam 2010

  Yayın Kurulu Üyeliği

  Online Academic Journal of Information Technology, AJIT-e Bilişim Teknolojileri Elektronik Dergisi

 • Devam 2012

  Yayın Kurulu Üyeliği

  Social Sciences Research Journal, MGSHST Limited Şirketi/İstanbul

 • Devam 2013

  Danışma Kurulu Üyeliği

  Enerji Günlüğü Haber Portalı

 • Devam 2013

  Danışma Kurulu Üyeliği

  BorsaTek Haber Portalı, LibertePlus Dijital Yayıncılık Ltd.Şti.

Biten Görevler

 • 2012 2011

  10. Yıl Kutlama Etkinlikleri İcra Kurulu Üyesi

  İstanbul Ticaret Üniversitesi

 • 2011 2010

  Dekan Yardımcısı

  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

 • 2013 2009

  Fakülte Kurulu Üyesi

  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

 • 2013 2009

  Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

 • 2009 2008

  Dekan Yardımcısı

  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

 • 2011 2004

  Mezuniyet Komisyonu Üyesi

  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2007 2004

  Fakülte Kurulu Üyesi

  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi

 • 2007 2004

  Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi

 • 2007 2004

  Dekan Yardımcısı

  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi

 • 2005 2003

  Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü

 • 2004 2001

  Fakülte Kurulu Üyesi

  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

 • 2004 2001

  Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

 • 2000 2001

  Araştırma Müdür Yardımcısı

  EVG Yatırım A.Ş.

 • 2000 1998

  Üniversite Web Komisyonu Üyesi

  Mimar Sinan Üniversitesi

 • 2000 1998

  Fakülte Tanıtım Komisyonu Üyesi

  Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Üyeliklerim

 • Galatasaraylılar Derneği

  Galatasaraylılar Derneği; 1909 yılında kabul edilen Cemiyetler Kanunu´ndan sonra Mekteb-i Sultani Talebe-i Kadimesi adıyla İstanbul´da Beyoğlu Mutasarrıflığı´nın 12 Ağustos 1326 (1909) tarihli ilmühaberiyle tescil edilerek kurulmuştur. Derneğin kurucu başkanı, Galatasaray Lisesi´nin Mektep mezunu ilk müdürü olan Abdurrahman Şeref Efendi´dir. Abdurrahman Şeref Efendi´nin söylediği üzere “Okul ikinci ailedir. Sosyal kardeşlik, orada başlar” sloganıyla kurulan Galatasaraylılar Derneği, günümüzde 7500 aktif üyesi olan ve Galatasaray Lisesi 13. Sınıflarının Mektep hayatlarına devam ettiği bir mezunlar sınıfıdır.

 • İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti

  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti (İFMC), 1 Mart 1943 tarihinde İÜ İktisat Fakültesi’nin kuruluşundan altı yıl sonra fakültemizin ilk mezunları tarafından İktisat’lılar arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve Türkiye’nin gündeminde olan konuların İktisat’lı bakış açısı ile tartışılmasını ve sorunların çözüm yollarının sağlıklı zeminlerde bulunmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. 9000 üzerinde üyesi ile 70 yıllık bir tarihe sahip olan İFMC’nin, Ankara, İzmir, Edirne, Denizli ve illerinde şubeleri Düzce’ de temsilciliği vardır.

 • Yöneylem Araştırması Derneği

  Yöneylem Araştırması Derneği (YAD), Yöneylem Araştırmasının ülkemizde tanıtılmasına, yaygınlaştırılmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak amacı ile 1975 yılında kurulmuştur.

 • Türk İstatistik Derneği

  Türk İstatistik Derneği; istatistikçiler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, meslek sorunlarının çözülmesi ve mesleki gelişmenin sağlanması için bilimsel araştırma ve yayın çalışması yapmak, haklarını yurt çıkarları doğrultusunda savunmak amacıyla 1990 yılında kurulmuştur.

İlgi Alanlarım

 • Yöneylem Araştırması

  Yöneylem araştırması (Amerikan İng. Operations Research; İngiliz İng. Operational research); belirli kısıtlar altında, bir sistemin belirli bir amaca ulaşabilmesine yönelik en uygun çözümün bulunması için geliştirilmiş yöntemler bütünüdür.

 • İstatistik

  İstatistik; karar vermede verileri yararlı bilgilere dönüştürmeye yardımcı yöntemler bütünüdür. Diğer bir ifade ile belirli bir amaç için verilerin toplanması, tablo ve grafiklerle özetlenmesi, sonuçların yorumlanması, sonuçların güven derecelerinin açıklanması, örneklemden elde edilen sonuçların anakitle için genellenmesi, değişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılması, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahminlerin yapılması, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini kapsayan, verilerden bilgi üretme sürecidir.

 • Simülasyon

  Simülasyon, gerçek sistemin yapısı ve davranışını anlayabilmek için mantıksal ve matematiksel ilişkiler içeren, sistem dışında bilgisayar veya başka araçlarla deney yapma olanağı sağlayan bir yöntemdir. Simülasyon; Sistem davranışlarını gözler ve tanımlar, gözlenen davranışlar için geçerli olan teori ve hipotezleri kurar, sistem davranışlarını öngörür, sistemi kontrol etme, karmaşık sistemlerin tasarımı ve analizinde kullanılır. Simülasyon tek başına problemleri çözemez fakat problemi açıkca tanımlar ve sayısal olarak altrenatif çözümleri değerlendirir. Simülasyon temel olarak, sistemin işleyişini ortaya çıkarmayı hedefler. “What-if” analizlerinin yapılmasını sağlayan bir araç olan simülasyon önerilen herhangi bir çözüm için sayısal ölçüm ve analiz yapabilir ve kısa zamanda en iyi alternatif çözümü bulmaya yardımcı olur. Ne?, ne zaman? nerde? ve nasıl? sorgulamalarının yapıldığı görev alanları üzerinde yoğunlaşır.

 • Çok Kriterli Karar Verme

  Karar vermeyi gerektiren olaylar ve problemler çoğu kez birbiriyle çelişen birden fazla kriteri içermektedir. Ayrıca karar verici tarafından alternatifler arasından seçim yapılırken dikkate alınan kriterlerin hepsinin alınan karar üzerindeki etkisi (ağırlığı) aynı değildir. Bu ağırlıklar çoğu kez karar vericiye göre değişebilmektedir. Bu nedenle, genellikle bu tür problemlerin bir optimal çözümü yoktur. Yani alternatif çözümlerden hiç birisi, belirlenen tüm kriterlere göre en iyi çözüm değildir. Birden çok kriter dikkate alınarak, alternatifler arasından en uygun olanın seçilmesi ya da alternatifleri sıralama problemleri çok kriterli problemler olarak adlandırılır. Kişisel seçim problemlerinden, ekonomik, endüstriyel, finansal, politik karar problemlerine kadar geni bir yelpazede kullanılan çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri de birden fazla kriterin bulunduğu durumlarda karar verilmesini sağlayan yöntemlerdir.

 • Risk Analizi

  Risk analizi, sistemlerin hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirdikleri işlevler sırasında ortaya çıkabilecek risklerin (tehlike ve belirsizliklerin) önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp bunları etkilerinin değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanabilir. Risk analizi yapılırken önce potansiyel riskler tespit edilir ve risk gruplamaları (piyasa riski, kredi riski, yasal risk, itibar riski, çevre riski, operasyonel risk, iş kazası riski, meslek hastalığı riski gibi) yapılır. Bu şekilde önemli risk alanlarının atlanması önlenmiş olur.

 • Nicel Karar Yöntemleri

  Günümüz koşullarında gerek kişisel olarak, gerekse kurumsal olarak rekabet büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, karar vericiler rekabet ve belirsizlik ortamları altında nicel yöntemleri kullanarak objektif kriterler çerçevesinde rasyonel karar alabilmektedirler.

 • Sistem Analizi

  Sistem analizi, karar vericilere amaçlarının belirlenmesinde, amaçlarını gerçekleştirecek olası seçeneklerin sistematik olarak bütünsel sistem açısından incelenmesi ve değerlendirilmesinde ve böylece izleyecekleri en uygun yolun (eylem biçiminin) seçiminde yardımcı olan bir araştırma ve problem çözme yaklaşımıdır. Karar sürecinde böyle bir yaklaşımın izlenmesi karar vericilerin sistem amaçlarını daha iyi bir biçimde gerçekleştirmesini ve sonuç olarak da daha etkin bir biçimde işleyen bir sistem geliştirmesini sağlayacaktır.

 • Sosyal ve İktisadi İstatistikler

  Sosyal ve ekonomi konularında üretilen ulusal ve uluslararası istatistikleri tanımak ve bu istatistikleri üreten kurumlar ve üretilen istatistikler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu verilerin nasıl yorumlanacağını bilmek yerel ve evrensel gelişmeleri takip etmek açısından oldukça önemlidir. Bu sayede dünyayı daha iyi anlamak ve yorumlamak mümkün olmaktadır.

canada goose homme parajumpers solde doudoune moncler timberland femme ugg suisse doudoune moncler femme timberland homme ugg australia parajumpers femme moncler soldes canada goose solde moncler femme canada goose pas cher moncler doudoune femme canada goose femme timberland suisse moncler homme parajumpers homme doudoune canada goose pas cher canada goose doudoune pas cher ugg pas cher
chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona duvetica españa oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
canada goose outlet canada goose sale moncler wien canada goose pas cher barbour jas duvetica jas duvetica jassen canada goose belgie moncler jas canada goose jakke dame canada goose jakke canada goose danmark canada goose tilbud barbour jakke canada goose jakke moncler jakke canada goose udsalg canada goose jakke
cialis generico acquisto viagra kamagra prezzo viagra generico levitra generico comprar cialis cialis generico kamagra 100 viagra sin receta cialis generika levitra generika kamagra gel kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen
Generic Cialis Soft Kamagra Jelly Generic Female Viagra Generic Viagra Super Active Generic Priligy Generic Cialis Professional Viagra bestellen Viagra Tabletten Cialis kaufen Cialis Generika kaufen Viagra kaufen Cialis 20mg Pas Cher Acheter Generic Propecia Acheter Super Avana Levitra en ligne Viagra gebruiksaanwijzing Lida Afslankingskoffie Viagra kopen Priligy kopen met 60mg Dapoxetine Kamagra kauwtabletten kopen Sildenafil Priligy Cialis Jelly Cialis Original Viagra Generico Cialis Originale Kamagra 100 mg Kamagra Oral Jelly